2011 October Honor Roll

GE Yuanyuan 葛媛媛
YU Haibo 喻海波
SHE Min 佘敏
LUO, Jia 罗佳
WANG Haitao 王海涛
XIAO, Jianbo 肖剑博
SHENG Yongning 盛永宁
SHEN Shaoping 沈少坪
Dai Zhao 赵岱
Huang Kai
WANG Jinsong/FANG Kun 王劲松/方鲲
MO Huaping
LU Mengcheng
CHEN Wenwu
Xu Naxing
WU Chaojiang
Pfizer
SHE Min 佘敏
LU Qinqin
WANG Chen
Jialing Han 韩嘉玲
YANG Ji
Liu Qingyian
Liu Qingyian
WANG Chunpeng, Yu Jiaming 王春鹏, 于佳名
YANG Ji
CHEN Bo
CHEN, Wu 陈武
Huang Shouting 黄守霆
HUO Qun
Wang Yu
LI Lei
Dai Shuangxing 戴双星

2011 September Honor Roll

HE Ran 贺然
PAN Wei
ZHOU Shengli 周胜利
XU Junzhong 徐俊中
JIANG Ximan
SU Yongjun
LI Zhi 李智
WANG Hui
Yahoo
HE Jianhui
YING Linghang 应凌航
XU Jianwen
Xue Qian
ZHU Linhong 朱琳
Liu Xinle
SUN Guoxi 孙国喜
ZHANG Yi 张奕
UnitedWay SanDiego
WU Changxun 吴昌勋
CHEN Chen 陈琛
FAN Rong 樊蓉

2011 July Honor Roll

CHENG Yinghong 程颖红
XIE Feng 谢峰
Tingjun Yang
SUN Shifang 孙式方
Yang Zhongxia
ZHANG Bin 张斌
WANG Zhehui 王哲晖
SHENG Yongning 盛永宁
XIAO Qingjun 萧庆军
TANG Hui
Wang Shuanhu
TAO Xin 陶鑫
HUANG Xiao
TANG Aimin 唐爱民
Jin Zusheng 金祖胜
WU Yudong, YU Tianning 吴宇栋, 俞天宁
PEI Liming
YE Fan 叶帆
Fidelity Charitable GIft Fund
ZHENG Jiefei 郑捷飞
GAN Jinping
SHENG Yongning 盛永宁
WANG Zhexuan
JIANG Min 蒋敏
WAN Zhendong
QIU Xiaoming
TIAN Dong
SU Xunhua & ZHANG Li 苏循华 & 张莉
DAI Zhou 戴周
TANG Hongfei
YU Gang Chinese Name
WU Xuqiong 吴旭琼
PEI Liming

2011 August Honor Roll

LIU Chang
张彬
YANG Wei
LIU Chang
YANG Sha 杨沙
CAI Weijie & LI Li 蔡伟杰,李鲤
He HUang & Rongji Lai
SHEN Jiandong 沈建东
PAN Xiaodong 潘晓东
LI Xiaolin 李晓林
PAN Wenqin 潘文沁
SHI Chenyang 施晨阳
LING Yanchun 凌妍淳
WANG Yanqian 王艳倩
XU Beisi 徐贝思
LU Shan 卢山
GU Xiaoming 谷晓铭
LU Yanghai 陆洋海
SUN Ning 孙宁
YANG Hong Lorrie 杨红
JIANG Xiong 江雄
ZHONG Songdong
GAN Jinping
Luo, Tong 罗彤

2011 June Honor Roll

WANG Chenzhong 王晨钟
LI Gang 李刚
Yuan Jun
GUO Dengqing 郭登庆
LI Aimin 李爱民
CHEN Li 陈莉
ZHAO Hong 赵宏
Lei Ke
FANG Hai 方海
CHEN Ting
WANG Shanwu 汪善武
ZHANG Bing 张兵
YUAN Xu 袁旭
YING Linghang 应凌航
Max Cao 曹明
ZHAO Lian-She 赵连社
WANG Yuhong, QIU Aaiming 王玉宏, 邱爱民
Cui Jingrong 崔景荣
Lai Rongji
WANG Yanhui 王雁晖
WU Dan 吴丹
WANG Ren 王任
ZHANG Yongtian 张泳天
HU Rongxiang 胡荣湘
GONG Xiaohua 龚晓华

General questions about the Joomla! CMS

Honor roles category description

Publish modules to the "offcanvas" position.