2011 July Honor Roll

CHENG Yinghong 程颖红
XIE Feng 谢峰
Tingjun Yang
SUN Shifang 孙式方
Yang Zhongxia
ZHANG Bin 张斌
WANG Zhehui 王哲晖
SHENG Yongning 盛永宁
XIAO Qingjun 萧庆军
TANG Hui
Wang Shuanhu
TAO Xin 陶鑫
HUANG Xiao
TANG Aimin 唐爱民
Jin Zusheng 金祖胜
WU Yudong, YU Tianning 吴宇栋, 俞天宁
PEI Liming
YE Fan 叶帆
Fidelity Charitable GIft Fund
ZHENG Jiefei 郑捷飞
GAN Jinping
SHENG Yongning 盛永宁
WANG Zhexuan
JIANG Min 蒋敏
WAN Zhendong
QIU Xiaoming
TIAN Dong
SU Xunhua & ZHANG Li 苏循华 & 张莉
DAI Zhou 戴周
TANG Hongfei
YU Gang Chinese Name
WU Xuqiong 吴旭琼
PEI Liming