2012 May Honor Roll

Ning Liu
ZHANG Bin 张斌
WANG Zhehui 王哲晖
WANG Hui
Wu Huawen
ZHANG Tianming 张天明
Ma Winston
WANG Jiming 王吉明
YING Linghang 应凌航
LIN Xintian 林新天
Sand Disk Corp
Peiji Chen
PEI Liming
Fan Hua-Jun
SU Yongjun
WU Jun
LI Xin 李昕
TAN Tian
LAO Debang
GUO Dengqing 郭登庆
Junchen Du 杜俊忱
Wachovia Corp
LU Zheng-Tian 卢征天
DENG Bihe 邓必河
Susquehanna International Group
DENG Bin 邓斌
Longbin Chen
ZHAO Lian-She 赵连社
YANG Yiruo, YU Tianyue 杨奕若,俞天越
DENG Yunbo 邓云波
LU Yanghai 陆洋海