2011 June Honor Roll

WANG Chenzhong 王晨钟
LI Gang 李刚
Yuan Jun
GUO Dengqing 郭登庆
LI Aimin 李爱民
CHEN Li 陈莉
ZHAO Hong 赵宏
Lei Ke
FANG Hai 方海
CHEN Ting
WANG Shanwu 汪善武
ZHANG Bing 张兵
YUAN Xu 袁旭
YING Linghang 应凌航
Max Cao 曹明
ZHAO Lian-She 赵连社
WANG Yuhong, QIU Aaiming 王玉宏, 邱爱民
Cui Jingrong 崔景荣
Lai Rongji
WANG Yanhui 王雁晖
WU Dan 吴丹
WANG Ren 王任
ZHANG Yongtian 张泳天
HU Rongxiang 胡荣湘
GONG Xiaohua 龚晓华