2011 August Honor Roll

LIU Chang
张彬
YANG Wei
LIU Chang
YANG Sha 杨沙
CAI Weijie & LI Li 蔡伟杰,李鲤
He HUang & Rongji Lai
SHEN Jiandong 沈建东
PAN Xiaodong 潘晓东
LI Xiaolin 李晓林
PAN Wenqin 潘文沁
SHI Chenyang 施晨阳
LING Yanchun 凌妍淳
WANG Yanqian 王艳倩
XU Beisi 徐贝思
LU Shan 卢山
GU Xiaoming 谷晓铭
LU Yanghai 陆洋海
SUN Ning 孙宁
YANG Hong Lorrie 杨红
JIANG Xiong 江雄
ZHONG Songdong
GAN Jinping
Luo, Tong 罗彤

2011 July Honor Roll

CHENG Yinghong 程颖红
XIE Feng 谢峰
Tingjun Yang
SUN Shifang 孙式方
Yang Zhongxia
ZHANG Bin 张斌
WANG Zhehui 王哲晖
SHENG Yongning 盛永宁
XIAO Qingjun 萧庆军
TANG Hui
Wang Shuanhu
TAO Xin 陶鑫
HUANG Xiao
TANG Aimin 唐爱民
Jin Zusheng 金祖胜
WU Yudong, YU Tianning 吴宇栋, 俞天宁
PEI Liming
YE Fan 叶帆
Fidelity Charitable GIft Fund
ZHENG Jiefei 郑捷飞
GAN Jinping
SHENG Yongning 盛永宁
WANG Zhexuan
JIANG Min 蒋敏
WAN Zhendong
QIU Xiaoming
TIAN Dong
SU Xunhua & ZHANG Li 苏循华 & 张莉
DAI Zhou 戴周
TANG Hongfei
YU Gang Chinese Name
WU Xuqiong 吴旭琼
PEI Liming

2011 May Honor Roll

WANG Yang 汪扬
ZHANG Yi 张毅
LI Feng 李锋
WU Changxun 吴昌勋
ZHANG Xun 张洵
CAI Yufeng 蔡宇峰
JIN YinPeng
Cai Qiang
GU Ying 顾鹰
DENG Li
HU Ping 胡平
WANG Haitao 王海涛
Ning Sun 孙宁
XIA Yue 夏悦
WANG Junhua 汪军华
CHEN Hongling
GUO Dengqing 郭登庆
SHI Feng 石峰
WANG Cuihuan 王翠焕
ZHANG Pusheng & WANG Yinghui (968)
Chen, Yong
ZHONG Songdong
JIANG Xiong 江雄
SUN Shifang 孙式方
WANG Jiming 王吉明
HUO Dengwei & LU Yusheng 霍登伟 & 吕宇声
LIU Baojing 刘保静
Keyan Zhao
AIG Matching Grants
WANG Daohong,RONG Yan 王道宏,荣燕

2011 June Honor Roll

WANG Chenzhong 王晨钟
LI Gang 李刚
Yuan Jun
GUO Dengqing 郭登庆
LI Aimin 李爱民
CHEN Li 陈莉
ZHAO Hong 赵宏
Lei Ke
FANG Hai 方海
CHEN Ting
WANG Shanwu 汪善武
ZHANG Bing 张兵
YUAN Xu 袁旭
YING Linghang 应凌航
Max Cao 曹明
ZHAO Lian-She 赵连社
WANG Yuhong, QIU Aaiming 王玉宏, 邱爱民
Cui Jingrong 崔景荣
Lai Rongji
WANG Yanhui 王雁晖
WU Dan 吴丹
WANG Ren 王任
ZHANG Yongtian 张泳天
HU Rongxiang 胡荣湘
GONG Xiaohua 龚晓华

2011 March Honor Roll

JPMorgan Chase Foundation
IBM
Google
Unitedway NYC
YING Linghang 应凌航
Bristol-Myers Squibb
LI Hongyu 李虹宇
Unitedway NYC
NING Huazhong 宁华中
Deutsche Bank
Microsoft, Matching Chinese Name
Motorola, Foundation Chinese Name
Dell, Matching Chinese Name
ZHANG Nan 张南
UnitedWay, NE Connecticut Chinese Name
LIN Xintian 林新天
Ma Jun 马俊
Ye, HEXI
Amgen, Foundation Chinese Name

General questions about the Joomla! CMS

Honor roles category description