2011 December Honor Roll

JIN Jian
YU Zhiming
ZENG Boming 曾博名
LU Lu 陆露
XU Ning 徐宁
SHI Feng 石峰
HUANG Pengjun 黄鹏俊
WU Jianbing
YING Linghang 应凌航
Lihui Cao
XIONG Feng 熊峰
SU Yongjun 苏永军
TONG Gang 童刚
JIANG Jianzhong
LU Dawei
HARRIS Bank
CAI Jingsong Jack 蔡劲松
Zhang Huifen 张慧芬
JIANG Xiong 江雄
XIA Yue 夏悦
ZHONG Songdong
NING Huazhong 宁华中
CHEN Longbin 陈龙斌