2011 October Honor Roll

GE Yuanyuan 葛媛媛
YU Haibo 喻海波
SHE Min 佘敏
LUO, Jia 罗佳
WANG Haitao 王海涛
XIAO, Jianbo 肖剑博
SHENG Yongning 盛永宁
SHEN Shaoping 沈少坪
Dai Zhao 赵岱
Huang Kai
WANG Jinsong/FANG Kun 王劲松/方鲲
MO Huaping
LU Mengcheng
CHEN Wenwu
Xu Naxing
WU Chaojiang
Pfizer
SHE Min 佘敏
LU Qinqin
WANG Chen
Jialing Han 韩嘉玲
YANG Ji
Liu Qingyian
Liu Qingyian
WANG Chunpeng, Yu Jiaming 王春鹏, 于佳名
YANG Ji
CHEN Bo
CHEN, Wu 陈武
Huang Shouting 黄守霆
HUO Qun
Wang Yu
LI Lei
Dai Shuangxing 戴双星