2011 August Honor Roll

LIU Chang
张彬
YANG Wei
LIU Chang
YANG Sha 杨沙
CAI Weijie & LI Li 蔡伟杰,李鲤
He HUang & Rongji Lai
SHEN Jiandong 沈建东
PAN Xiaodong 潘晓东
LI Xiaolin 李晓林
PAN Wenqin 潘文沁
SHI Chenyang 施晨阳
LING Yanchun 凌妍淳
WANG Yanqian 王艳倩
XU Beisi 徐贝思
LU Shan 卢山
GU Xiaoming 谷晓铭
LU Yanghai 陆洋海
SUN Ning 孙宁
YANG Hong Lorrie 杨红
JIANG Xiong 江雄
ZHONG Songdong
GAN Jinping
Luo, Tong 罗彤