2012 January Honor Roll

DENG Yaobing 邓要兵
TANG Xinan 唐锡南
ZHAO Jun 赵军
XU Fang, WANG Huiqun
GONG Xiaohua 龚晓华
Liu Qingyian Liu Qingyian
YE Sanyu 叶三余
CHEN Kuang Qing 况青
Lidong Main
HUO Dengwei & LU Yusheng 霍登伟 & 吕宇声
Yige Ding 丁一戈
Shu Lijin
Zhou Yulong
WANG Ke 王可
ZHOU Weimin 周为民
HUANG He Harry 黄河
Xu Li 李煦
LIU Shengnan 刘胜男
LI Guosheng
LI Xiaolong 李小龙
YIE Junming 叶军民
Min Ma 阮敏
FANG Qi 方祺
YIE Junming 叶军民
CHEN Meng 陈蒙
SU Riqi 苏日启
DENG Yunbo 邓云波
CHEN Zeyong 陈泽勇
Gongqin Shen
Chunyan Cai 蔡春燕
Chen Zhenjie
WU Fuming 吴福明
Yuanfei Bi