Honor Roll - July 2012

SUN Shifang 孙式方

LI Liping 李利萍

WAN Chuanhao

Jin Zusheng 金祖胜

WU Feng

CAI Gao MA Xiaosong

Yang Zhongxia

LI Hongwei

LIU Yang 刘扬

HE Jianhui

ZHANG Xun 张洵

YANG Hong Lorrie 杨红

JIANG Xiong 江雄

WU Jianbing

LI Congming 李从明

Honor Roll - June 2012

Huang Mei Niu, Xiaomei ZHANG
Shangyou 张上游
LIU Wei 刘伟
HU Ping
HU Ping
ZHANG Shangyou 张上游
Ying Chen 陈颖
WANG Ren 王任
YANG Wei
ZHANG Yongtian 张泳天
SHENG Yongning 盛永宁
CHEN Guodong
ExtraRebate
SUN Haoying 孙浩瑛
XIE Zhimin
GUAN Bo 关博
LI Yunrui 李运睿
YING Linghang 应凌航
Mingjian Yan and HUANG Zhengrong 黄峥嵘
GUO Dengqing 郭登庆
JIN YinPeng
CHEN Chen 陈琛
CAI Wei
TIAN Dong
SUN Jingran 孙静然
Wang Xinming
Wynne WANG 王跃

2012 March Honor Roll

ZHANG Yi 张奕
CHEN Dapang
CHEN Haodong 陈昊东
GU Ying 顾鹰
Niu Lei 牛磊
ZHANG Bin 张斌
Jingjiang Peng
YAN Li 严立
Tang Xiaodong 汤晓东
ZHAO Han 赵晗
XIE Zhimin
XIE Feng 谢峰
ZHU Jun 祝均
CHEN Li
Liang Dun & Wu Sutan 梁顿/吴苏檀
WANG Wei 王卫
ZHENG Yifan 郑亦凡
DENG Li
HE Jianming 何剑鸣
XIA Yue 夏悦
YU GuoJun
HUANG Pengjun 黄鹏俊
CHEN Xiaoqing
WANG Tao 汪涛
YANG Hong Lorrie 杨红
WANG Haitao 王海涛
WANG Jian-guo 王建国
Wei Wei
LIU Chaojun 刘朝军
WANG Junhua 汪军华
LI Xiaolong 李小龙
ZHONG Songdong
JIANG Xiong 江雄
LIU Lingling
LI Xiaolong 李小龙
CHEN Longbin 陈龙斌
XU Ke 许可
XIA Yue 夏悦
LI Jinyu 李金宇
Dai Shuangxing 戴双星

2012 May Honor Roll

Ning Liu
ZHANG Bin 张斌
WANG Zhehui 王哲晖
WANG Hui
Wu Huawen
ZHANG Tianming 张天明
Ma Winston
WANG Jiming 王吉明
YING Linghang 应凌航
LIN Xintian 林新天
Sand Disk Corp
Peiji Chen
PEI Liming
Fan Hua-Jun
SU Yongjun
WU Jun
LI Xin 李昕
TAN Tian
LAO Debang
GUO Dengqing 郭登庆
Junchen Du 杜俊忱
Wachovia Corp
LU Zheng-Tian 卢征天
DENG Bihe 邓必河
Susquehanna International Group
DENG Bin 邓斌
Longbin Chen
ZHAO Lian-She 赵连社
YANG Yiruo, YU Tianyue 杨奕若,俞天越
DENG Yunbo 邓云波
LU Yanghai 陆洋海

2012 January Honor Roll

DENG Yaobing 邓要兵
TANG Xinan 唐锡南
ZHAO Jun 赵军
XU Fang, WANG Huiqun
GONG Xiaohua 龚晓华
Liu Qingyian Liu Qingyian
YE Sanyu 叶三余
CHEN Kuang Qing 况青
Lidong Main
HUO Dengwei & LU Yusheng 霍登伟 & 吕宇声
Yige Ding 丁一戈
Shu Lijin
Zhou Yulong
WANG Ke 王可
ZHOU Weimin 周为民
HUANG He Harry 黄河
Xu Li 李煦
LIU Shengnan 刘胜男
LI Guosheng
LI Xiaolong 李小龙
YIE Junming 叶军民
Min Ma 阮敏
FANG Qi 方祺
YIE Junming 叶军民
CHEN Meng 陈蒙
SU Riqi 苏日启
DENG Yunbo 邓云波
CHEN Zeyong 陈泽勇
Gongqin Shen
Chunyan Cai 蔡春燕
Chen Zhenjie
WU Fuming 吴福明
Yuanfei Bi