2011 December Honor Roll

JIN Jian
YU Zhiming
ZENG Boming 曾博名
LU Lu 陆露
XU Ning 徐宁
SHI Feng 石峰
HUANG Pengjun 黄鹏俊
WU Jianbing
YING Linghang 应凌航
Lihui Cao
XIONG Feng 熊峰
SU Yongjun 苏永军
TONG Gang 童刚
JIANG Jianzhong
LU Dawei
HARRIS Bank
CAI Jingsong Jack 蔡劲松
Zhang Huifen 张慧芬
JIANG Xiong 江雄
XIA Yue 夏悦
ZHONG Songdong
NING Huazhong 宁华中
CHEN Longbin 陈龙斌

2011 November Honor Roll

QIAN Shuo 钱朔
JIANG Jiandong 姜建东
LI Yaqin 李亚秦
Weiping Liao 廖维平
HE Jianming 何剑鸣
LU Yanghai 陆洋海
LIU Chaojun 刘朝军
XU Ke 许可
LI Jinyu 李金宇
CHEN CHAO 陈超
WAN Yuepeng 万跃鹏

2011 September Honor Roll

HE Ran 贺然
PAN Wei
ZHOU Shengli 周胜利
XU Junzhong 徐俊中
JIANG Ximan
SU Yongjun
LI Zhi 李智
WANG Hui
Yahoo
HE Jianhui
YING Linghang 应凌航
XU Jianwen
Xue Qian
ZHU Linhong 朱琳
Liu Xinle
SUN Guoxi 孙国喜
ZHANG Yi 张奕
UnitedWay SanDiego
WU Changxun 吴昌勋
CHEN Chen 陈琛
FAN Rong 樊蓉

2011 October Honor Roll

GE Yuanyuan 葛媛媛
YU Haibo 喻海波
SHE Min 佘敏
LUO, Jia 罗佳
WANG Haitao 王海涛
XIAO, Jianbo 肖剑博
SHENG Yongning 盛永宁
SHEN Shaoping 沈少坪
Dai Zhao 赵岱
Huang Kai
WANG Jinsong/FANG Kun 王劲松/方鲲
MO Huaping
LU Mengcheng
CHEN Wenwu
Xu Naxing
WU Chaojiang
Pfizer
SHE Min 佘敏
LU Qinqin
WANG Chen
Jialing Han 韩嘉玲
YANG Ji
Liu Qingyian
Liu Qingyian
WANG Chunpeng, Yu Jiaming 王春鹏, 于佳名
YANG Ji
CHEN Bo
CHEN, Wu 陈武
Huang Shouting 黄守霆
HUO Qun
Wang Yu
LI Lei
Dai Shuangxing 戴双星

2011 August Honor Roll

LIU Chang
张彬
YANG Wei
LIU Chang
YANG Sha 杨沙
CAI Weijie & LI Li 蔡伟杰,李鲤
He HUang & Rongji Lai
SHEN Jiandong 沈建东
PAN Xiaodong 潘晓东
LI Xiaolin 李晓林
PAN Wenqin 潘文沁
SHI Chenyang 施晨阳
LING Yanchun 凌妍淳
WANG Yanqian 王艳倩
XU Beisi 徐贝思
LU Shan 卢山
GU Xiaoming 谷晓铭
LU Yanghai 陆洋海
SUN Ning 孙宁
YANG Hong Lorrie 杨红
JIANG Xiong 江雄
ZHONG Songdong
GAN Jinping
Luo, Tong 罗彤