2011 May Honor Roll

WANG Yang 汪扬
ZHANG Yi 张毅
LI Feng 李锋
WU Changxun 吴昌勋
ZHANG Xun 张洵
CAI Yufeng 蔡宇峰
JIN YinPeng
Cai Qiang
GU Ying 顾鹰
DENG Li
HU Ping 胡平
WANG Haitao 王海涛
Ning Sun 孙宁
XIA Yue 夏悦
WANG Junhua 汪军华
CHEN Hongling
GUO Dengqing 郭登庆
SHI Feng 石峰
WANG Cuihuan 王翠焕
ZHANG Pusheng & WANG Yinghui (968)
Chen, Yong
ZHONG Songdong
JIANG Xiong 江雄
SUN Shifang 孙式方
WANG Jiming 王吉明
HUO Dengwei & LU Yusheng 霍登伟 & 吕宇声
LIU Baojing 刘保静
Keyan Zhao
AIG Matching Grants
WANG Daohong,RONG Yan 王道宏,荣燕

2011 April Honor Roll

JIANG Libin 蒋立彬
Chevron
Bristol-Myers Squibb
UnitedWay, NE Connecticut
WANG Tairan 王泰然
National Semiconductor
SHENG Yongning 盛永宁
CHEN Yulin 陈宇林
LU Zheng-Tian 卢征天
CHEN Yulin 陈宇林
Wei Wu 吴伟

2010 - December Honor Roll

MAO Runsheng 
ZHANG Pengfei & Wang Hui 张鹏飞&王慧 
SHI Feng 石峰 
WANG Daohong,RONG Yan 王道宏,荣燕 
WANG Ying 
YAN Qin 严钦 
GONG Zhijun 龚志军 
SHE Min 佘敏 
WANG Cuihuan 王翠焕 

2011 March Honor Roll

JPMorgan Chase Foundation
IBM
Google
Unitedway NYC
YING Linghang 应凌航
Bristol-Myers Squibb
LI Hongyu 李虹宇
Unitedway NYC
NING Huazhong 宁华中
Deutsche Bank
Microsoft, Matching Chinese Name
Motorola, Foundation Chinese Name
Dell, Matching Chinese Name
ZHANG Nan 张南
UnitedWay, NE Connecticut Chinese Name
LIN Xintian 林新天
Ma Jun 马俊
Ye, HEXI
Amgen, Foundation Chinese Name

2011 February Honor Role

WU Tom 吴志东 
Jian Tan 谭剑   
HUANG Senhua 黄森华    
WANG Kefei     
LI Zhi 李智     

Publish modules to the "offcanvas" position.