July 2011 News Letter 校友消息简报

1. 科大在2008年把受到校友资助的学生们组成一个社团,叫校友爱心社,由学生工作处指导,提供一个平台让这些学生们多认识朋友、参入活动奉献爱心。详情请见 http://home.ustc.edu.cn/~zhouwm/USTCALHA.html

2. 校友刘玲在国内探亲时不幸英年去世,他的814同学们正在为他的太太和孩子们筹款以减轻他们的生活负担及表同学友情之意。 详情请见这里

校友爱心再接力 – 2010级爱心一对一资助全部完成

5月份基金会理事会开展征集对2010级50名科大贫困生的一对一爱心捐助的活动。科大校友踊跃献爱心,在短短一个多月的时间里,所有贫困学子均得到了一对一的资助。

在这些10级的爱心捐助者的名单上,既有历年来持续贡献的捐助者,也出现不少新的名字。除此以外,另一个喜人现象也值得关注。承继着师兄师姐的好榜样,越来越多的科大校友发起以班级为名义的子基金用于支助本学院的贫困学子。例如9906基金首次资助了信息学院的一名师弟,如此等等。当然,更多的还是那些多年来连续不断贡献力量的个人子基金们。

在这里,我们向每一位无私的捐助者表示感谢!正是你们的爱心,你们的贡献,让我们的科大精神得以发扬光大。

2011 June Honor Roll

WANG Chenzhong 王晨钟
LI Gang 李刚
Yuan Jun
GUO Dengqing 郭登庆
LI Aimin 李爱民
CHEN Li 陈莉
ZHAO Hong 赵宏
Lei Ke
FANG Hai 方海
CHEN Ting
WANG Shanwu 汪善武
ZHANG Bing 张兵
YUAN Xu 袁旭
YING Linghang 应凌航
Max Cao 曹明
ZHAO Lian-She 赵连社
WANG Yuhong, QIU Aaiming 王玉宏, 邱爱民
Cui Jingrong 崔景荣
Lai Rongji
WANG Yanhui 王雁晖
WU Dan 吴丹
WANG Ren 王任
ZHANG Yongtian 张泳天
HU Rongxiang 胡荣湘
GONG Xiaohua 龚晓华

2011 May Honor Roll

WANG Yang 汪扬
ZHANG Yi 张毅
LI Feng 李锋
WU Changxun 吴昌勋
ZHANG Xun 张洵
CAI Yufeng 蔡宇峰
JIN YinPeng
Cai Qiang
GU Ying 顾鹰
DENG Li
HU Ping 胡平
WANG Haitao 王海涛
Ning Sun 孙宁
XIA Yue 夏悦
WANG Junhua 汪军华
CHEN Hongling
GUO Dengqing 郭登庆
SHI Feng 石峰
WANG Cuihuan 王翠焕
ZHANG Pusheng & WANG Yinghui (968)
Chen, Yong
ZHONG Songdong
JIANG Xiong 江雄
SUN Shifang 孙式方
WANG Jiming 王吉明
HUO Dengwei & LU Yusheng 霍登伟 & 吕宇声
LIU Baojing 刘保静
Keyan Zhao
AIG Matching Grants
WANG Daohong,RONG Yan 王道宏,荣燕

2011 April Honor Roll

JIANG Libin 蒋立彬
Chevron
Bristol-Myers Squibb
UnitedWay, NE Connecticut
WANG Tairan 王泰然
National Semiconductor
SHENG Yongning 盛永宁
CHEN Yulin 陈宇林
LU Zheng-Tian 卢征天
CHEN Yulin 陈宇林
Wei Wu 吴伟

Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

From the list below choose one of our FAQs topics, then select an FAQ to read. If you have a question which is not in this section, please contact us.

Publish modules to the "offcanvas" position.