2011 February Honor Role

WU Tom 吴志东 
Jian Tan 谭剑   
HUANG Senhua 黄森华    
WANG Kefei     
LI Zhi 李智     

2010 - November Honor Rolls

For November 2010

Microsoft Corporation
DAI Hui 戴晖 
ZHONG Songdong
JIANG Xiong 江雄 
DENG Yunbo 邓云波 
XIA Yue 夏悦 
CHEN Xin 陈昕 
LI Xiaobin
LIANG Senlin 梁森林 
XI Yue 席悦 
HOU Tingbo 侯庭波 
HOU Tingbo 侯庭波 
CHEN Ti 陈倜
CHEN Ming 陈明 

November Honor Roll (2010)

Microsoft Corporation
DAI Hui 戴晖 
ZHONG Songdong
JIANG Xiong 江雄 
DENG Yunbo 邓云波 
XIA Yue 夏悦 
CHEN Xin 陈昕 
LI Xiaobin
LIANG Senlin 梁森林 
XI Yue 席悦 
HOU Tingbo 侯庭波 
HOU Tingbo 侯庭波 
CHEN Ti 陈倜 
CHEN Ming 陈明 
LIU Yang 刘洋 
HO Huddee 何堤 
GONG Xiaohua 龚晓华 
WU Song 吴松 
YANG Jie 杨洁 
LU Lu 陆露 
SHANG Yi
CAI Jingsong Jack 蔡劲松 
HUANG Pengjun 黄鹏俊 
ZHONG Weiqing
PAN Chanjuan 潘婵娟 
CUI Guangming 崔光明 
TANG Aimin 唐爱民 
KE Ailong 可爱龙 
YAO Guang 姚广 
ZHANG Shangyou 张上游 
DIAO Jiedong 刁杰东 
WAN Zhendong
BAN Xiaomeng 班小猛 
SU Yuanpeng
PAN Cheng
CHEN Lin 陈琳 
LI Cheng 李成 
CHE Congcong 车丛丛 
SHI Hui 施慧 
JIN Guoliang 金国良 
ZHANG Yupu
DAI Zhou 戴周 
CAI Xiang 蔡翔 
HE Fei
ZHANG Xuan
anonym-sy
ZHANG Yidong
LI Lei 李雷 
YANG Yi
ZHANG Qingxing 张庆星 
DONG Fang 董方 
XU Chicheng 徐赤诚 
WU Tianyuan
CHEN Min 陈民 
XU Chicheng 徐赤诚 
XU Chicheng 徐赤诚 
ZHU Linhong 朱琳竑 
LI Xiaolong 李小龙 
WANG Yanqian
ZHANG Yi 张奕 
LU Qinqin
XU Chicheng 徐赤诚 
ZHANG Wei
FU Maxine
FENG Lu
DAI Hui 戴晖 
LU Jijun & YANG Fangyun 卢继军&杨芳云 
JIANG Xiaowei
CHEN Kuang Qing 况青 
HAN Siyuan 韩思远 
WAN Zhimin 万志民 
CAO Menghui 曹梦珲 
SHEN Shaoping 沈少坪

Latest Honor Roll

Jan-Dec 2021

anonym 41
anonym 42
Bright Fund
Chang Wang 王菖
CHEN Baowei 陈保伟
CHEN Longbin 陈龙斌
CHEN Zeyong 陈泽勇
Chong Shen
DAI Hui 戴晖
DENG Bihe 邓必河
Du Junchen 杜俊忱
Fei Liu Overney 刘绯
GAN Jinping 甘进平
GUAN Huapeng 管华鹏
Guangfu Shao 邵光富
Guangxing Li 李广兴
Guannan Dong 董冠男
Guoquan Chen 陈国权
haihong sun 孙海洪
HAN Jining 韩继宁
HAN Yue
HU Rongxiang 胡荣湘
HU Yatao 胡亚涛
HUANG Jiu-Qi
HUANG Ping 黄平
HUANG Yanan 黄亚楠
HUANG Zhongqiang 黄忠强
James Liu 刘君哲
Jason J. Wen 温俊山
JIANG Fan 江帆
JIANG Jianzhong
Jie Zhang 张捷
Jingxin Ye 叶景鑫
Jinxuan Qu 曲津萱
Johnson and Johnson
Lan Deng
LI Yunrui 李运睿
Liling Gu 顾理玲
LIN Xintian 林新天
LIU Chang
Liu Hong
Liu Xiang
LIU Zongyang
Lu Kunxiong 卢坤雄
LUO Jiafu 骆稼夫
LUO Yanping & CHEN Xian 罗晏平&陈贤
Mr Duncan 邓宇翔
PEI Liming 裴黎明
PENG Yanlin
Rita
SHE Min 佘敏
Shi Minghui 施明慧
Shihong Chi Chi
SU Riqi 苏日启
SU Yongjun 苏永军
TAN, Xuehuan
Tingjun Yang
VMWare
WAN Zhendong
wang joy wang jieyu
Wang Xinming
WANG Yanhui 王雁晖
Wei Wang 王卫
Weikeng Chen 陈炜铿
Weilong You 尤伟龙
Wind river 风和
WU Jianbing
WU Yudong, YU Tianning 吴宇栋, 俞天宁
Wynne WANG 王跃
Xi Lin 林曦
Xiao Fang xiaofang
XIAO Qiang 肖强
XIAO Qingjun 萧庆军
Xiaoge Su
Xin Gan 甘辛
Xin Li via Falecie Family Foundation 李昕
Xinyu Shen 沈欣宇
XU Beisi 徐贝思
YANG Sha 杨沙
Yang ZENG 曾旸
Yaqin Li 李亚秦
Yingying Zeng 曾莹滢
Yiyan Chen 陈贻研
Yu Zheng 郑羽
Yue Huang 黄玥
Zaiyao Fei 费再瑶
ZHANG Bing 张兵
ZHAO Jun 赵军
ZHAO Zhengang 赵振刚
Zhenchen Hong 洪振尘
Zhenguang Huang
Zhijun Xu 徐志军
ZHU Jun 祝均

 

Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

From the list below choose one of our FAQs topics, then select an FAQ to read. If you have a question which is not in this section, please contact us.