2011 February Honor Role

WU Tom 吴志东 
Jian Tan 谭剑   
HUANG Senhua 黄森华    
WANG Kefei     
LI Zhi 李智     

2011 April Honor Roll

JIANG Libin 蒋立彬
Chevron
Bristol-Myers Squibb
UnitedWay, NE Connecticut
WANG Tairan 王泰然
National Semiconductor
SHENG Yongning 盛永宁
CHEN Yulin 陈宇林
LU Zheng-Tian 卢征天
CHEN Yulin 陈宇林
Wei Wu 吴伟

2010 - December Honor Roll

MAO Runsheng 
ZHANG Pengfei & Wang Hui 张鹏飞&王慧 
SHI Feng 石峰 
WANG Daohong,RONG Yan 王道宏,荣燕 
WANG Ying 
YAN Qin 严钦 
GONG Zhijun 龚志军 
SHE Min 佘敏 
WANG Cuihuan 王翠焕 

2010 - November Honor Rolls

For November 2010

Microsoft Corporation
DAI Hui 戴晖 
ZHONG Songdong
JIANG Xiong 江雄 
DENG Yunbo 邓云波 
XIA Yue 夏悦 
CHEN Xin 陈昕 
LI Xiaobin
LIANG Senlin 梁森林 
XI Yue 席悦 
HOU Tingbo 侯庭波 
HOU Tingbo 侯庭波 
CHEN Ti 陈倜
CHEN Ming 陈明 

General questions about the Joomla! CMS

Honor roles category description

Publish modules to the "offcanvas" position.