January-June 2014 Honor Roll

WU Yudong, YU Tianning 吴宇栋, 俞天宁
WANG, Yue
XU Beisi 徐贝思
SHENG Yongning 盛永宁
United Way Silicon Valley
DENG Bihe 邓必河
CHEN Ting
PENG, Jingjiang
WU Changxun 吴昌勋
CHAN Tom
Jinshan Shen
YUAN Xu 袁旭
PAN Chanjuan
TAN Tian
PEI Liming
JPMorgan Chase Foundation
LI Yunrui 李运睿
JIANG Xiong 江雄
ZHANG Xun 张洵
ZHANG Rui
TAO Li
CHEN Xiaoqing
XIA Yue 夏悦
ZHOU Jin
WANG Jinsong/FANG Kun 王劲松/方鲲
CHEN, Xujia
SU Yongjun 苏永军
ZHAO Han 赵晗
XIE Jianfeng 谢剑峰
HU, Guofan
WANG Yanhui 王雁晖
Mingjian Yan & HUANG Zhengrong 黄峥嵘
ZHENG Jiefei 郑捷飞
WU Ying 吴滢
HUO Dengwei & LU Yusheng 霍登伟 & 吕宇声
KONG Li
GU Xiaoming 谷晓铭
WANG Jian-guo 王建国
ZHANG Yi 张毅
Google Benevity
HE Jianhui
Google Benevity
United Way Central New Mexico
Romanelli Paul
LV Hua
YING Linghang 应凌航
ZHU Linhong 朱琳
LIU Lingling
Jin Xu
Hongbo Zeng
SUN, Huanhuan
LUO Jiafu 骆稼夫
LI Xiaolong 李小龙
JIANG Min 蒋敏
LIANG Shun 梁顺
WANG Tao 汪涛
WANG Junhua 汪军华
Haitao Song 宋海涛
SUN Ning 孙宁
ZHANG Pusheng & WANG Yinghui (968)
LI Jinyu 李金宇
CAI Jingsong Jack 蔡劲松
LIU Dapeng 刘大鹏
WANG Cuihuan 王翠焕
JIANG Jun 姜军
MAO Jianwen & Lorna Mao 毛健文&赵炉
WANG Dongjie 王东杰
DAI Hongzhou 戴红州
WANG Zheng 793 王整
YAN Li 严立
Yang Ding 丁阳
WU Jianbing

konya escort