2013 Mar-Apr Honor Roll

WANG Wei 王卫

Pfizer

Fidelity Charitable Gift Fund

TANG Xiaoping

ZHANG Bing 张兵

LI Jingyu 李静宇

Network For Good

GU Xiaoming 谷晓铭

WANG Jiming 王吉明

MAO Jianwen & Lorna Mao 毛健文&赵炉

Fidelity Charitable Gift Fund

Alliance Bernstein

YING Linghang 应凌航

CHEN Dapang

Cui Jingrong 崔景荣